Våra tjänster

Det brukar sägas att ett byggprojekt startar när man sätter spaden i marken. Men det börjar långt tidigare än så.

Varje byggprojekt startar med en idé. Oavsett om det är ett fönster som behöver bytas eller en industrianläggning som ska uppföras såbörjar varje projekt med en tanke om hur något en gång skulle kunna vara.

Vi på Engborg & Partners leder ditt projekt från den absolut första tanken till det definitiva slutförandet. Vi ansvarar för samtliga steg i processen och är din trygga partner i alla byggrelaterade projekt.

Vi gör verklighet av din idé.

______________________________

Projektledning

Ett byggprojekt består av ett flertal olika faser och oftast är flera olika aktörer inblandade. Det finns därför ett behov av en fast hand i mitten som dels har en god överblick över helheten och som samtidigt har extremt bra detaljkunskap om projektets olika moment.

Vi på Engborg & Partners ansvarar för styrnig av projekt, deltar i upphandlingar och upprättar tids-, kostnads- och kvalitetsmål. Vi åtar oss projekt av alla storlekar, från ett byte av ett fönster till en byggnation av en komplett industrilokal. Vi tar varje projekt från den första idén tills dess att vi ”lämnar över nyckeln”.

______________________________

Rådgivning

Har du frågor rörande ditt pågående eller kommande byggprojekt? Kanske behöver du rådgivning i samband med en tvist? Vi står gärna till tjänst med vår kunskap och erfarenhet oavsett vilken situation du befinner dig i.

Ring oss och berätta om ditt problem.

______________________________

KA – Kontrollansvarig

Den ytterst ansvarige för alla byggprojekt kallas byggherre. Byggherren måste enligt lag utse en särskild person som ansvarar för att projektet följer de lagar som finns angivna i Plan- och Bygglagen (PBL) och Byggnadsverkslagen (BVL). Den här personen kallas Kontrollansvarig (KA).

Den kontrollansvariga ser bland annat till att kontrollplaner följs enligt reglerna, han är närvarande vid byggsamråd och besiktningar samt tillser att alla entreprenörer och projektörer utför sina uppgifter på rätt sätt.

Vi på Engborg & Partners innehar riksbehörighet K och är medlemmar i KARF (Kontrollansvarigas Riksförening) www.karf.se och kan därför gå in som KA i byggprojekt oavsett storlek eller omfattning.

Du kan läsa mer om KA på Boverket. www.boverket.se

______________________________

BAS – Byggarbetsmiljösamordnare

I alla projekt, oavsett storlek, så är arbetsmiljön en av de viktigaste frågorna. Lagen kräver därför att det i alla byggprojekt utses en BAS (byggarbetsmiljösamordnare) för dels planering och projektering samt för själva utförandet.*

Vi på Engborg & Partners har den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs för att gå in som BAS i alla byggprojekt. Allt enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vid planering och projektering ska exempelvis alla arbetsmiljöregler samordnas för både byggandet och den framtida hanteringen. Inför utförandet förebygger vi olycks- och hälsorisker på själva byggarbetsplatsen, bland mycket annat.

* Ur Arbetsmiljölagen 6 §
Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska…

  1. under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet,
  2. utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av arbetet med de uppgifter som anges i 7 a §, och
  3. utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet med de uppgifter som anges i 7 b och 7 f §§.

______________________________

Besiktning

Utför Entreprenadbesiktningar vid om-, till- och nybyggnation av alla slags byggnader.

______________________________