Bygglov

Vi är med dig hela vägen från ansökan till beviljat startbesked

För oss är det viktigt att man som kund känner sig trygg hos oss.

Vi erbjuder därför en extrem hög service där vi inkluderar er som kund under processens gång om vad som händer.

Vi har även valt att erbjuda våra tjänster rikstäckande för att inte behöva begränsa oss till vissa städer.

Vi ser en enorm efterfrågan på seriösa företag som utför fackmannamässiga bygglovshandlingar.
Skulle man inte få det eller om man själv försökt framställa bygglovshandlingar kan det bli dyra och tidskrävande revideringar, ibland kan till och med hela handlingen behöva göras om.

______________________________

KA – Kontrollansvarig

Den ytterst ansvarige för alla byggprojekt kallas byggherre. Byggherren måste enligt lag utse en särskild person som ansvarar för att projektet följer de lagar som finns angivna i Plan- och Bygglagen (PBL) och Byggnadsverkslagen (BVL). Den här personen kallas Kontrollansvarig (KA).

Den kontrollansvariga ser bland annat till att kontrollplaner följs enligt reglerna, han är närvarande vid byggsamråd och besiktningar samt tillser att alla entreprenörer och projektörer utför sina uppgifter på rätt sätt.

Vi på Engborg & Partners innehar riksbehörighet K och är medlemmar i KARF (Kontrollansvarigas Riksförening) www.karf.se och kan därför gå in som KA i byggprojekt oavsett storlek eller omfattning.

Du kan läsa mer om KA på Boverket. www.boverket.se

______________________________

BAS – Byggarbetsmiljösamordnare

I alla projekt, oavsett storlek, så är arbetsmiljön en av de viktigaste frågorna. Lagen kräver därför att det i alla byggprojekt utses en BAS (byggarbetsmiljösamordnare) för dels planering och projektering samt för själva utförandet.*

Vi på Engborg & Partners har den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs för att gå in som BAS i alla byggprojekt. Allt enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vid planering och projektering ska exempelvis alla arbetsmiljöregler samordnas för både byggandet och den framtida hanteringen. Inför utförandet förebygger vi olycks- och hälsorisker på själva byggarbetsplatsen, bland mycket annat.

* Ur Arbetsmiljölagen 6 §
Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska…

  • under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet,
  • utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av arbetet med de uppgifter som anges i 7 a §, och
  • utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet med de uppgifter som anges i 7 b och 7 f §§.

______________________________

Myndighetskontakt

Vi utför;

Bygglov

Bygganmälan

Rivningslov

Hanteringstillstånd, Brandfarlig Vara

Miljöanmälan

______________________________