Engborg & Partners

Kontrollansvarig

Den ytterst ansvarige för alla byggprojekt kallas byggherre. Byggherren måste enligt lag utse en särskild person som ansvarar för att projektet följer de lagar som finns angivna i Plan- och Bygglagen (PBL) och Byggnadsverkslagen (BVL). Den här personen kallas Kontrollansvarig (KA).

Den kontrollansvariga ser bland annat till att kontrollplaner följs enligt reglerna, han är närvarande vid byggsamråd och besiktningar samt tillser att alla entreprenörer och projektörer utför sina uppgifter på rätt sätt.

Vi på Engborg & Partners innehar riksbehörighet K och är medlemmar i KARF (Kontrollansvarigas Riksförening) www.karf.se och kan därför gå in som KA i byggprojekt oavsett storlek eller omfattning.

Du kan läsa mer om KA på Boverket. www.boverket.se

Engborg & Partners AB | Lagerbringsgatan 3 | SE-412 57 GÖTEBORG | Tel: +46 31-50 09 90 | Fax: +46 31-23 84 25 | info@engborg.se