Engborg & Partners

BAS - Byggarbetsmiljö-samordnare

I alla projekt, oavsett storlek, så är arbetsmiljön en av de viktigaste frågorna. Lagen kräver därför att det i alla byggprojekt utses en BAS (byggarbetsmiljösamordnare) för dels planering och projektering samt för själva utförandet.*

Vi på Engborg & Partners har den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs för att gå in som BAS i alla byggprojekt. Allt enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vid planering och projektering ska exempelvis alla arbetsmiljöregler samordnas för både byggandet och den framtida hanteringen. Inför utförandet förebygger vi olycks- och hälsorisker på själva byggarbetsplatsen, bland mycket annat.

* Ur Arbetsmiljölagen 6 §
Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska...

  1. under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet,

  2. utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av arbetet med de uppgifter som anges i 7 a §, och

  3. utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet med de uppgifter som anges i 7 b och 7 f §§.

Engborg & Partners AB | Lagerbringsgatan 3 | SE-412 57 GÖTEBORG | Tel: +46 31-50 09 90 | Fax: +46 31-23 84 25 | info@engborg.se